תמונה של איש מבוגר עם הבן שלו
Skip Navigation Links

מדיניות הפרטיות - איסוף מידע

אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות ואיסוף המידע של מכבי ביתי (להלן - "מדיניות הפרטיות"), לפני חתימתכם על ההסכם. לתשומת לבכם, בחתימתכם על טופס זה, הנכם מסכימים לכל אחד מסעיפיו.
 • מכבי ביתי בע"מ (להלן - "מכבי ביתי"), תאסוף, תפיק, תעבד ותשמור במאגר מידע אחד או יותר שברשותה (להלן - "מאגר המידע"), פרטים ומידע, בקשר למנויי "ביתי" מקבוצת מכבי (להלן - "המנויים").
 • מדיניות פרטיות זו, חלה בקשר לכל המנויים, ובקשר לכל השירותים המסופקים במסגרת שירותי "ביתי" מקבוצת מכבי, ולכל עניין אחר הקשור במישרין או בעקיפין, למכבי ביתי ו/או למנויים (להלן - "השירותים").
 • המנויים מסכימים לכך, שמכבי ביתי תאסוף מידע בקשר אליהם, במסגרת השירותים, ובכל מסגרת או אמצעי אחר הקשורים למכבי ביתי - בין אם המידע יימסר באופן ישיר על-ידיהם, ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף בעקבות פעולותיהם של המנויים, ולרבות בין היתר: פרטים אישיים - לרבות פרטים רפואיים, העדפות, רכישות ושימושים שונים בשירותים, הרגלי צריכה, שימוש בשירותים, הרגלי צפייה, שיחות עם נציגי מכבי ביתי (אשר יוקלטו על ידי מכבי ביתי בהתאם לשיקול דעתה), וכדומה (להלן - "המידע").
 • מכבי ביתי תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, וכן לעבד ולעשות שימוש במידע, למטרות: שיווק ומכירות, מתן הטבות, פניה וזיהוי, שיפור השירות, מתן שירות, פניה למנויים בכל דרך, עידוד נאמנות, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי, וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק ובכלל זאת מסירת, גילוי ו/או מכירה ו/או העברה של המידע, לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 • מכבי ביתי תהא רשאית להעביר את המידע לחברות ו/או גופים נוספים בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל, לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. גופים וחברות אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • מידע שיימסר לצורך תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, יועבר לחברות האחראיות לביצוע התשלום בפועל, וחברות אלו תהיינה אחראיות לגביית התשלום, ולחיוב אמצעי התשלום. הסליקה תתבצע בהתאם למדיניות הסליקה הנהוגה והמחייבת על פי כל דין אצל חברות האשראי.
 • מכבי ביתי תשמור את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן - "חוק הגנת הפרטיות").
 • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל המנויים זכאים לעיין בעצמם (או באמצעות בא כוחם שהורשה לכך בכתב, או על ידי אפוטרופוס), בכל מידע שנאסף אודותיהם על ידי מכבי ביתי (אין אפשרות לעיין במידע, שנאסף או נשמר ללא זיהוי ספציפי של המנוי).
 • לעיון במידע, יש לפנות בכתב ל-"ביתי מקבוצת מכבי", הסיבים 49 פתח תקווה, ת.ד. 9590 מיקוד 4919402, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א- 1981 (להלן - "תקנות העיון") מכבי ביתי תשיב למבקש העיון בהתאם לדין, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הבקשה לעיון. ניתן לערער על החלטת מכבי בעניין זה, בבית משפט השלום בפתח –תקווה, תוך 30 ימים מיום הודעת הסירוב.
 • לתיקון מידע שגוי, או מחיקתו ממאגר המידע של מכבי ביתי, יש לפנות בדואר רשום ל-"ביתי מקבוצת מכבי", הסיבים 49 פתח תקווה, ת.ד. 9590 מיקוד 4919402, בהתאם לתקנות העיון. במקרה שהדרישה תתברר כמוצדקת, מכבי ביתי תתקן או תמחק את המידע ממאגר המידע, ותמסור על כך הודעה בתוך 30 ימים. זאת בכפוף לכך, שבכל מקרה, מידע הדרוש למכבי ביתי לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות, יוסיף ויישמר על ידי מכבי ביתי (אך לא ישמש עוד לצורך פניות שיווקיות למנויים).
 • במידה שמכבי ביתי תסרב לבקשה לתיקון מידע או מחיקתו, תימסר על כך הודעה למנוי, בהתאם להוראות הדין, ובתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה. ניתן לערער על החלטת מכבי בעניין זה, בבית משפט השלום בפתח –תקווה, תוך 30 ימים מיום הודעת הסירוב.
 • מכבי ביתי מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגר המידע ומחשביה של מכבי ביתי, אולם אין בהם ביטחון מוחלט. מכבי ביתי אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע יהיו חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי למאגר המידע המאובטח.
 • מוסכם בזאת, כי מכבי ביתי לא תהא אחראית לכל נזק, שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או כל ניסיון לגניבת מידע ממאגר המידע.
 • מכבי ביתי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למנויים ו/או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה או טענה כלפי מכבי ביתי וכל גורם הקשור בה בגין שינויים אלו. ניתן לעיין במסמך מדיניות הפרטיות המעודכן באתר האינטרנט של "ביתי" מקבוצת מכבי www.beity.co.il
 • כל המונחים במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרתם במסמך התנאים הכלליים להתקשרות, אלא אם הוגדרו במפורש אחרת במסמך זה.
מובהר בזאת, כי לא חלה על המנויים, חובה כלשהי, למסור למכבי ביתי מידע כלשהו, או להסכים למדיניות פרטיות זו. עם זאת, בלא מתן הסכמה למדיניות פרטיות זו, ומסירת כל המידע המבוקש, מכבי ביתי לא תוכל לספק למנוי הרלבנטי את השירותים המבוקשים.

צרו איתנו קשר

חובה למלא שם מלא